Algemeen

 • Asforo-ede.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Daarnaast accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

  De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst..

 • Asforo hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten. Uw gegevens worden dan ook niet Asforo hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten. Uw gegevens worden dan ook niet aan derden, behalve de betrokken verzekeringsmaatschappij, verstrekt.

  Wanneer u een offerte aanvraagt voor een verzekering via onze site hebben de verzekeraars persoonlijke gegevens van u nodig om een voorstel te kunnen maken. Bij het verwerken van deze gegevens hanteren wij de regels opgesteld door de Wet Bescherming Persoongegevens.

  De uitkomst van de offerte alsmede de uitgangspunten hiervan worden door ons bewaard. Mocht u later meer aanvullende informatie willen hebben dan kunnen wij de gegevens er weer bij halen.

  Mocht u een klacht hebben dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (kifid) waar wij bij zijn aangesloten.
  .

 • Mocht u via onze website een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Wanneer u advies wenst, kunt u contact met ons opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.
  .
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij Kifid kunt u terecht wanneer u een financiële klacht heeft. Wij bemiddelen in geschillen tussen consumenten met banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

  Ons doel

  Doel van Kifid is problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (doorgaans) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.

  Onafhankelijkheid

  De onafhankelijkheid van Kifid is zeer belangrijk. Het bestuur en de directie van Kifid bemoeien zich niet inhoudelijk met de behandeling van de klachten. Ook financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de wijze waarop Kifid klachten behandelt en inhoudelijk beoordeelt. De geschilbeslechters moeten immers in alle vrijheid hun onpartijdige beslissingen kunnen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is geregeld in onze statuten en in de diverse Reglementen.

  Financiering Kifid

  Onze dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners. Dit is geregeld in de statuten van Kifid en via ons Kostenreglement. De begroting van Kifid wordt gecontroleerd door de minister van Financiën.

  Rol minister van Financiën

  De minister van Financiën heeft een goedkeurende rol in een aantal zaken bij Kifid. Zo moet hij zijn goedkeuring verlenen aan de statuten en de reglementen van Kifid, aan de begroting en aan de benoeming van het bestuur, de Ombudsman en de voorzitter van de Geschillencommissie. Op deze wijze is de onafhankelijkheid van Kifid geborgd.

  .

ASFORO
Bezoek/postadres:
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Fax:0318 - 699 995
Telefoon:0318 - 699 999
E-mail:info@asforo-ede.nl
Website:www.asforo-ede.nl
RABO:NL92RABO0115287264
K.v.K. nr.:09063560