Dienstwijzer

A. Inleiding 

 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor, aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.
 2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
 3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars, opvragen, www.verzekeraars.nl.

B. Wie zijn wij? 

 1. Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiele diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risicos waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risicos verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekerings­maatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

C. Onze diensten 

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

 1. Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, als uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een basisverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.
 2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
 3. Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn : koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.
 4. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financile mogelijkheden.
 5. Financiele planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiele situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiele producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

D. Wat verwachten wij van u? 

 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 2. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risicos onverzekerd blijven.
 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beeindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
 5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

E. Onze bereikbaarheid

 1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
  Asforo, Keesomstraat 29-31, 6717 AH Ede, www.asforo-ede.nl, tel: 0318-699999, fax: 0318-699995, e-mail: info@asforo-ede.nl
 2. Wij zijn op werkdagen geopend van 08.45 uur tot en met 17.15 uur.
 3. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor, ook zonder afspraak. Voor ‘s avonds en op zaterdag alleen met afspraak.
 4. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax 0318-699995 of e-mail info@asforo-ede.nl

F. De premie 

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

F.2 Incasso door verzekeraar 

 1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven.
 2. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
 3. Premies worden in principe per jaar betaald.
 4. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.
 5. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
 6. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
 7. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

F.2 Incasso door verzekeraar 

 1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven.
 2. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
 3. Premies worden in principe per jaar betaald.
 4. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.
 5. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
 6. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
 7. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

F.3 Afspraken rondom premiebetaling 

 1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geincasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
 2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
 3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Onze relatie met verzekeraars 

 1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.

H. Hoe worden wij beloond? 

H.1 Beloning op basis van provisie 

 1. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

H.2 Beloning op basis van declaratie 

 1. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd.
 2. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
 3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiele consequenties die dit heeft.
 4. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
 5. Wij specificeren onze notas naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

J. Beeindiging relatie 

 1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beeindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beeindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

K. Klachten?

 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
 3. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke
 4. KIFID, Postbus 93560 , 2509 AN, Den Haag tel. : (070) 333 89 99 ; fax : ( 070) 333 89 00, www.kifid.nl e-mail: info@kifid.nl.
 5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.
Algemeen Schadeformulier
Europees schadeformulier
Dienstenwijzer
DVD Vermogen opbouwen
DVD Risico's afdekken
Klachtenformulier
Inboedelwaardemeter 2022
Herbouwwaardemeter 2022
ASFORO
Bezoek/postadres:
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Telefoon:0318 - 699 999
E-mail:info@asforo.nl
Website:www.asforo.nl
RABO:NL92RABO0115287264
K.v.K. nr.:60470887